Ekológia

Veríme, že tak ako naše telo si zaslúži to najlepšie, tak aj príroda nemôže zostať v úzadí. Preto v rámci našej spoločnosti maximálne dbáme na ekologický rozmer našej práce.
To zahŕňa používanie ekologických obalov, neplytváme zbytočne papierom a hlavným ukazovateľom je to, že produkty pre nás robí spoločnosť, ktorej tiež záleží na ochrane prírody.
Taktiež sa snažíme priniesť na trh čo najviac výrobkov v tzv. BIO kvalite, čo značí, že od spracovania vlny (ekologicky šetrným spôsobom), po samotnú výrobu výrobkov vrátane pridávania farieb na vlákno nie sú použité žiadne chemické látky, ktoré by poškodzovali prírodu alebo neboli šetrné k prírode.
Sme hrdí na to, že všetky naše výrobky na e-shope WOOLit.sk sú vyrábané práve slovenskou spoločnosťou TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. (založená od r.1934).
Sme hrdí aj preto, pretože nám nie je ľahostajné naše životné prostredie. A spoločnosti Tatrasvit taktiež.

V záujme dosiahnutia rozvoja spoločnosti TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. je jej neoddeliteľnou súčasťou aj oblasť ochrany životného prostredia a záväzok dodržiavať platnú legislatívu v SR a EÚ.

V rámci analytickej kontroly a sledovania požadovaných parametrov v oblasti ochrany životného prostredia spoločnosť TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. stanovuje nasledovnú politiku.

Priority politiky ochrany životného prostredia

 • prevádzkovať zariadenia a technológie v súlade s ochranou životného prostredia a znižovať vplyvy výrobného procesu na životné prostredie,
 • v rámci ochrany vodného hospodárstva dodržiavať ukazovatele kvality odpadových vôd,
 • efektívne využívať materiály, prírodné zdroje a energie pri výrobných činnostiach,
 • znižovať záťaž a vplyv na životné prostredie v oblasti odpadov, zabezpečovať triedenie a zhodnocovanie odpadov,
 • usilovať sa o znižovanie objemu vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia,
 • prijímať opatrenia k úsporám v rámci hospodárneho nakladania s energiami,
 • minimalizovať vplyv negatívnych činností vo výrobnom procese na ľudské zdravie,
 • vykonávať evidenciu a vyhodnocovať ukazovatele, ktoré vplývajú na životné prostredie vo všetkých oblastiach,
 • informovať a spolupracovať so štátnou správou a odbornými organizáciami v oblasti ochrany životného prostredia,
 • v rámci získavania nových poznatkov zabezpečovať školenia a vzdelávanie pracovníkov, ktorí sú zodpovední za oblasť životného prostredia,
 • pozitívne ovplyvňovať prístup všetkých pracovníkov ku ochrane životného prostredia a dbať o dodržiavanie vypracovaných zásad, smerníc a politík v tejto oblasti.

Merateľné ukazovatele

 • spoločnosť sa zaväzuje vykonávať evidenciu a vyhodnocovať ukazovatele spotreby elektrickej energie, plynu a vody na výrobnú jednotku (prepočítaný pár),
 • za účelom splnenia hlavných priorít politiky ochrany životného prostredia sa spoločnosť zaväzuje vo svojich cieľoch pre daný rok znížiť hodnotu sledovaných ukazovateľov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Program realizácie politiky ochrany životného prostredia

 • koncepciu politiky ochrany životného prostredia, úlohy a program jej realizácie je potrebné pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať,
 • v rámci systému riadenia politiky ochrany životného prostredia je nevyhnutné plniť ciele, ktoré sú súčasťou úloh vedúcich pracovníkov podľa stupňa riadenia a navrhovať a stanovovať postupy,
 • pravidelne oboznamovať a informovať všetkých pracovníkov s platnou legislatívou, vypracovanými smernicami a internými predpismi.

Politika ochrany životného prostredia je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s.

Vo Svite, 1.3.2015

Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookie. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close